Cele Statutowe

  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Wspieranie rozwoju Medycyny Bólu.
  3. Wspieranie rozwoju Rehabilitacji.
  4. Wspieranie rozwoju Medycyny Paliatywnej.
  5. Wyrównywanie szans dostępu pacjentów w ramach Unii Europejskiej do nowoczesnych i uznanych metod leczenia.
  6. Pomoc dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w powrocie do pracy i aktywności zarobkowej.
  7. Pomoc społeczna.